4. ਮਿਤੀ 24.12.2004, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ