ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਸਾਂਝਾ’ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼’…