ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

—————————————————————————————- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ————————————————————