ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

—————————————————————————————-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

————————————————————