ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਲਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ?


ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ: