ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ?

  • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਝਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿੰਕ