8. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ