ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ 26-11-2020