ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ

ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਾਈ

.

ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ

.