ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ