ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15-11-2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉ੍ਹਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ

—————————————————————————————- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ————————————————————